کدهای تقلب بازی GTA V برای پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400 شما در زرگیم هستید!

زرگیم | پایگاه ویرایش بازیهای رایانه ای

مدهای برگزیده

کدهای تقلب بازی GTA V برای پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360

کدهای تقلب بازی GTA V برای پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360

کدهای تقلب بازی GTA V برای پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360


در این ساعت کد های تقلب بازی GTA V را برای پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360 آماده کرده ایم.امیدواریم مورد استفاده ی شما قرار بگیره! 


Lower Wanted Level :

پلی استیشن 3 : R1(x2), Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left

ایکس باکس 360 : RB(x2), B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left 


Raise Wanted Level:

پلی استیشن 3 : R1(x2), Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right

ایکس باکس 360 : RB(x2), B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right 


Recharge ability:

پلی استیشن 3 :X(x2), Square, R1, L1, X, Right, Left, X 

ایکس باکس 360 : A(x2), X, RB, LB, A, Right, Left, A 


Run faster:

پلی استیشن 3 : Triangle, Left, Right(x2), L2, L1, Circle

ایکس باکس 360 : Y, Left, Right(x2), LT, LB, X 


Explosive Ammo:

پلی استیشن 3 : (Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right(x2), L1(x3

ایکس باکس 360 : (Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right(x2), LB(x3


Explosive Melee Attacks:

پلی استیشن 3 : Right, Left, X, Triangle, R1, Circle(x3), L2

ایکس باکس 360 : Right, Left, A, Y, RB, B(x3), LT 


Slow Motion Aiming:

پلی استیشن 3 : (Square, L2, R1, Triangle, Left, Square, L2, Right, X (can be used up to four times

ایکس باکس 360 : X, LT, RB, Y, Left, X, LT, Right, A. 


Slidey Cars:

پلی استیشن 3 : Triangle, R1(x2), Left, R1, L1, R2, L1

ایکس باکس 360 : Y, RB(x2), Left, RB, LB, RT, LB 


Drunk Mode:

پلی استیشن 3 : Triangle, Right(x2), Left, Right, Square, Circle, Left

ایکس باکس 360 : Y, Right(x2), Left, Right, X, B, Left 


Slow Motion Mode:

پلی استیشن 3 : (Triangle, Left, Right(x2), Circle, R2, R1 (can be used up to four times

ایکس باکس 360 : Y, Left, Right(x2), X, RT, RB 


Change weather:

پلی استیشن 3 : R2, X, L1(x2), L2(x3), Square

ایکس باکس 360 : RT, A, LB(x2), LT(x3), X 


» کدهای تقلب ماشین های GTA V :


Buzzard-Helicopter:

پلی استیشن 3 : Circle(x2), L1, Circle(x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle

ایکس باکس 360 : B(x2), LB, B(x3), LB, LT, RB, Y, B, Y 


Caddy:

پلی استیشن 3 : Circle, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X

ایکس باکس 360 : B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A. 


Comet:

پلی استیشن 3 : R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X(x2), Square, R1

ایکس باکس 360 : RB, B, RT, Right, LB, LT, A(x2), X, RB 


Duster:

پلی استیشن 3 : (Right, Left, R1(x3), Left, Triangle(x2), X, Circle, L1(x2

ایکس باکس 360 : (Right, Left, RB(x3), Left, Y(x2), A, B, LB(x2


Limousine:

پلی استیشن 3 : R2, Right, L2, Left(x2), R1, L1, Circle, Right

ایکس باکس 360 : RT, Right, LT, Left(x2), RB, LB, B, Right 


Parachute:

پلی استیشن 3 : Left, Right, L1, L2, R1, R2(x2), Left(x2), Right, L1

ایکس باکس 360 : Left, Right, LB, LT, RB, RT(x2), Left(x2), Right, LB 


PCJ:

پلی استیشن 3 : (R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1(x2

ایکس باکس 360 : (RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB(x2


Sanchez:

پلی استیشن 3 : (Circle, X, L1, Circle(x2), L1, Circle, R1, R2, L2, L1(x2

ایکس باکس 360 : (B, A, LB, B(x2), LB, B, RB, RT, LT, LB(x2


Stunt-Airplane:

پلی استیشن 3 : Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1(x2), Left(x2), X, Triangle 

ایکس باکس 360 : B, Right, LB, LT, Left, RB, LB(x2), Left(x2), A, Y 


Trashmaster:

پلی استیشن 3 : Circle, R1, Circle, R1, Left(x2), R1, L1, Circle, Right

ایکس باکس 360 : B, RB, B, RB, Left(x2), RB, LB, B, Right 


ارسال گزارش خرابی در این پست

گزارش خرابیآدرس سایت :
نوع خرابی :
تمایل دارم خودم را معرفی کنم:
توضیحات بیشتری دارم :

کد امنیتی : *


مطالب مرتبط با پست

دیدگاه ها

نظر خصوصی
ذخیره مشخصات ؟
[حذف مشخصات]