نحوه رفع خطای stopped working در هنگام اجرای بازی (gta 5 (san andreas (فیلم)