نحوه رفع خطای stopped working در هنگام اجرای بازی gta 5